از سال 2016 پروژه ما دفاع از حقوق دگرباشان در سراسر جهان است. برای رسیدن به این هدف ما از سفارتخانه های کشور فرانسه در خارج از این کشور حمایت میکنیم و با بیش از +60 سفارتخانه خارجی در پاریس و در سراسر جهان همکاریهای فرهنگی داریم

فارسی