2016 ᒫᑎᓇᐁᐧᐃᐧᐣ ᒫᒪᐃᐧᐦᑲᐦᐁᐧᒋᐦᐃᐁᐧᕁ ᐁᐧᒥᐢᑎᑰᓰᓈᕁ ᓇᐢᐱᓯᐦᒋᑲᐣ ᐊᐧᐦᐃᔭᐁᐧᐢ, ᒫᒪᐃᐧᐦᐃᓯᒋᑫᐃᐧᐣ, ᐅᓂᐦᑖᐊᐧᓯᓇᐦᐃᑫᐤ, ᓯᐯᐧᐸᔨᐦᒋᑫᐃᐧᐣ 60+ ᓇᐢᐱᓯᐦᒋᑲᐣ ᒥᐢᑎᑯᓯᓇᕁ ᐊᐦᐴ ᐋᐧᐦᔭᐁᐧᐢᑲᒥᐠ ᐊᐁᐧᑳ ᒌ ᑭᐢᐯᐁᐧᐤ ᓇᒧᔭ ᐸᐦᐯᔭᑲᐧᐣ ᐊᔨᓯᔨᓂᐤ

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ