ꦣꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦢꦩꦺꦭ꧀​ꦠꦲꦸꦤ꧀​꧒꧐꧑꧖꧈​ꦥꦿꦺꦴꦪꦺꦏ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀​ꦧꦶꦪꦤ꧀ꦠꦸ​ꦏꦺꦢꦸꦠꦴꦤ꧀​ꦏꦺꦢꦸꦠꦴꦤ꧀​ꦲꦒꦺꦁ​ꦦꦺꦫꦤ꧀ꦕꦶꦱ꧀​ꦆꦁ​ꦱꦺꦢꦪ​ꦮꦺꦮꦺꦁꦏꦺꦴꦤ꧀​ꦏꦭꦤ꧀​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀​ꦚꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀​ꦢꦩꦺꦭ꧀​ꦱꦺꦱꦫꦺꦔꦤ꧀​ꦏꦭꦤ꧀ 60+ ꦼ​ꦏꦺꦢꦸꦠꦴꦤ꧀​ꦏꦺꦢꦸꦠꦴꦤ꧀​ꦲꦒꦺꦁ​ꦱꦤꦺꦱ꧀​ꦆꦁꦏꦁ​ꦚꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀​ꦢꦩꦺꦭ꧀​ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀​ꦦꦫꦶꦱ꧀​ꦭꦤ꧀​ꦤꦺꦒꦫꦶ​ꦱꦤꦺꦱ꧀​ꦱꦸꦥꦢꦺꦴꦱ꧀​ꦏꦒꦺꦩ꧀​ꦩ꧀ꦧꦶꦪꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤꦶ​ꦠꦶꦪꦁ LGBTQI+ ꦭꦤ꧀​ꦲꦏ꧀​ꦲꦱꦱꦶ​ꦩꦤꦸꦱ​ꦏꦤ꧀ꦠꦶ​ꦩꦶꦫꦸꦔ꧀ꦒꦤ꧀

ꦧꦱꦗꦮ