2016 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೂತಾವಾಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 60+ ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿಐಐ+ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು

ಕನ್ನಡ