បានបង្កើតឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ 2016 គម្រោងរបស់យើងបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្ថានទូតបារាំងនៅបរទេសនិងកិច្ចសហការជាពិសេសវប្បធម៌រហូតដល់ 60+ ស្ថានទូតបរទេសនៅប៉ារីសឬនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្ស ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា+ (LGBTQI+)

ភាសាខ្មែរ