دا مان مه زراند له مانكى 2016 ، بروزه كه مان يارمه تى كونسول خانه ى فه رنسى ده دات له ده ره وه ى ولاتى فه رنسا ، له كه ل ئه وه شدا يارمه تى +60 ولاتى بيانى ده ده ين له باريس و له ولاتانى تريش ، بو يارمه تى LGBTQI+ مافى مروف

کوردی‬