2016 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, പാരീസിലെ 60+ വിദേശ എംബസികൾക്ക്, ലോകമെമ്പാടും, LGBTQI+ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ

മലയാളം