ျမန္မာစာ: ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္စတည္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး LGBTQI+ မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာသံရံုး 60+ ရံုးအပါအဝင္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ ျပင္သစ္သံရံုးမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

မြန်မာစာ