Hari’i iha 2016, ami nia projetu fornese suporta ba Embaixada Francés sira iha rai liur no kolaborasaun, liu-liu iha área kultura, ba Embaixada Estranjeirus hamutuk 60+ iha Paris ka iha mundu tomak, hodi defende diretu ema LGBTQI+

Tetum