Được thành lập vào năm 2016, dự án của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các đại sứ quán Pháp ở nước ngoài cùng các đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, cũng như hơn 60+ đại sứ quán nước ngoài ở Paris và trên khắp thế giới, để bảo vệ quyền của người LGBTQI+

Việt