Akuyamajushi jo’u tu juya 2016 jukuaipa tü jülüjaka wa’in akuyamujsü wanee akalijain junain tu ayatawaka puransia julumuin wane’e mmaa junaim akalija’a wanewai jukuwaa akuwaipa’a junain aipiruwaa poloo mmapaa wanejatuwaluin mmako jain Paris oulakaa musial jul waned mmaa julian junatuin nakuaipa wayuu LGBTQI+

Wayuunaiki