ང་ཚོ་འི་རྣམ་གྲངས་བཙུགས་པ་དེ་2016། གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དང་ཧྥ་རན་སི་འི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་མཉམ་ལས་ལས་ཁུངས་མཉམ་ལས་སྒོས་60+། དེར་པ་ལི་འམ་འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་སོ་སོ་འི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒོལ་ལན་LGBTQI+མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་དབང།

བོད་སྐད