އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޕުރޮޖެކްޓަކީ LGBTQI+ މީހުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުފެދިގެންއައި، ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ އެންބަސީ ތަކަށް ސަޕޯޓު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން، ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ހިމެނޭގޮތުން 60+ ވުރެ ގިނަ، ޕެރިހުގައި ހުރި ބޭރުގެ އެންބަސީތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ކަންކޮޅުތަކަށް ހިންގާ ޕުރޮގުރާމެކެވެ.

ދިވެހި