E kateaki te botaki aei n te ririki ae 2016 ao oin kateana bon ibukin boutokaan aobitin Buranti ake i tinanikun Buranti ni mwakurian tenaan ikarekebai moarara riki nakon aia katei ao maiuiia LGBTQI+ n aba i tinaniku aikai bwa a na kamanoaki inaomataia ao maiuiia n taabo aikai

Kiribati