2016 sharah’ kho’llina jolchu LGBTKI+ dolchu adamiin bakionash lariyaryekhi, tkhan proyekto Frantsin posolistvashna dozanan arakhi iolchu g1o-nakiostalla kkhovdado kulituran t1yeg1ant1yekhi tskhiaina bolkh baryekhi 60+ Parijyekhi bolkh byesh iolchu kkhyechu pachkhialkkhiin posolistvashna, ishtta dyerrig duinyenakhi iolchairga a

Noxçiyn