ⵣⵖ ⵓⵙⵍⴰⵍ ⵏⴻⵙ ⵖ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏⴻⵖ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⴳⵜ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵛⴰⵔⵏⵉⵏ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ ⵡⵉⵏⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 60+ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵖ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⵖⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵓⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ