2016 இல் நிறுவப்பட்ட எங்கள் திட்டம் வெளிநாட்டில் உள்ள பிரஞ்சு தூதரகங்கள் ஆதரவு மற்றும் கூட்டுறவு, குறிப்பாக கலாச்சார, 60+ வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் பாரிசில் அல்லது உலகம் முழுவதும், LGBTQI+ மக்கள் உரிமைகளை பாதுகாக்க

தமிழ்